Home > Profile > University Leaders

Xin Sijin
Chairman of WUT Administration Committee


Zhang Qingjie
President of WUT


Wang Qiankun
Vice Chairman of WUT Administration Committee

Kang Canhua

Vice President of WUT


Xia Jiangjing

Vice Chairman of WUT Administration Committee


Liu Zuyuan

Vice President of WUT


Zhao Jing

Vice Chairman of WUT Administration Committee 

Chen Wen
Vice President of WUT


Meng  Fangbing
Vice President of WUT

 Wang  Fazhou
Vice President of WUT

 

Shen   Zuwu
Vice President of WUT