Contact Us
Address: Personnel Office, Wuhan University of Technology, 122 Luoshi Road, Hongshan District, Wuhan, China

Postal Code: 430070

Contact: Yin Yang, Li Fen, Liu Dong

Contact number: +86-27-87163146

E-mail: rcb@whut.edu.cn