Current Administrators
Current Administrators
.
Chairman of the University Council Xin Sijin President Yang Zongkai
Vice Chairman of the University Council Yang Zongkai Vice President Liu Zuyuan
Vice Chairman of the University Council Wang Qiankun Vice President Chen Wen
Vice Chairman of the University Council Xia Jiangjing Vice President Meng Fangbing
Vice Chairman of the University Council Zhao Jing Vice President Wang Fazhou
Chairman of the University Council for Discipline Inspection Xia Jiangjing Vice President Liu Chunjiang
Vice President Wang Shijie
Vice President Wu Chaozhong